Riskli Yapıların İlk Satışından Alınan Tapu Harçlarında İade

Kentsel dönüşüm kapsamında 2014 yılından sonra yapılan taşınmazlarda daire satın alanların tapu harcı ödemeleri geri alınabiliyor.

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 7. maddesinin 9. bendinde; “Bu Kanun uyarınca yapılacak olan işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamalar, noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden; kullandırılan krediler sebebiyle lehe alınacak paralar ise banka ve sigorta muameleleri vergisinden müstesna” olduğu belirtilmiştir.

Yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 15.12.2012 tarihli ve 28498 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan (2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmi Gazete ile 27/10/2016 tarihli ve 29870 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişikliklere uğramıştır) yönetmeliğin 16. maddesinin “ç” bendinde ilgili kurum ile uygulama alanındaki yapıları malik olarak kullanan gerçek veya tüzel hukuk kişilerince yapılan uygulama alanındaki yapıların dönüşüme tabi tutulmadan önce ilk satışı, devri, tescili ve ipotek tesis edilmesi işlemleri ile Kanun kapsamında yapılacak uygulamalar neticesinde meydana gelen yeni yapıların ilk satışı, devri, tescili ve ipotek tesis edilmesi işlemlerinin tapu harcı ve Kanunda sayılan diğer harç ve vergilerden müstesna olduğu ifade edilmiştir. Harç muafiyeti hem inşaat yapılmadan önceki yapıları hem de inşaat yapıldıktan sonraki yapılardaki ilk satışları kapsıyor.

Bu kapsamda riskli yapıların ilk satışında ödenen tapu harçları iade alınabilecek. Alım satım işlemi yapıldıktan sonra 30 günlük süre içerisinde ilgili vergi dairesine düzeltme talebinde bulunulması gerekiyor. Bunun için;

                  a) Vergi Tahsil Alındısı (Ödeme yapılan bankadan alınacak ıslak imzalı aslı)

                 b) Tapu Senedi Fotokopisi

                 c) Riskli Yapı Belgesi

                 d) Riskli Yapı Muafiyet Belgesi

          e) Sözleşme Örneği (Arsa Payı Karşılığı veya başka modellerle yapılmışsa o sözleşme) ile ilgili vergi dairesine başvuru yapılmalı.

Vergi dairesi başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde başvuruyu kabul edebilir, reddedebilir veya sessiz kalabilir. Red veya sessiz kalma durumunda 60 günlük sürenin bitimini takip eden 30 gün içinde Vergi Mahkemesinde dava açılması gerekiyor. Eğer alım satım yapıldıktan sonra 30 günlük süre geçmişse o halde yine önce ilgili vergi dairesine düzeltme talebinde bulunulur. Ancak bu sefer vergi dairesinin red kararına karşı Gelir İdaresi Başkanlığı’ na şikayet yoluna gidilir. Gelir İdaresi Başkanlığı’ nın bu talebi reddetmesi halinde Vergi Mahkemesinde dava açılması gerekiyor.

Konuya ilişkin T.C. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 5. Vergi Dava Dairesi’nin 2017/1073 E. 2017/2674 K. ve 11.7.2017 tarihli kararı; “…taşınmazın 6306 Sayılı kanun kapsamında riskli yapı olması sebebiyle harçtan istisna olduğu anlaşıldığından, davaya konu tahakkuk işleminde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle ”davanın kabulüne, davaya konu işlemin iptali ile ödenen tapu harcının davacıya iadesine...”, T.C. İstanbul 9. Vergi Mahkemesi’ nin 2014/908 E. 2014/1704 K. ve 30.06.2014 tarihli kararı; “6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun ile 775 Sayılı Gecekondu Kanunları uyarınca yapılacak devir ve tescillerin ise tapu harcından müstesna olduğu, buna göre anılan kanun uyarınca yapılan gecekondu önleme ve kentsel yenileme uygulamalarının belirtilen istisnadan yararlanacağı sonucuna varılmıştır… Açıklanan nedenlerle davanın kabulüne, ihtirazi kayıtla tahakkuk eden ve ödenen harçların iptaline ve davacıya iade edilmesine 30/06/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.” şeklindedir.

Tüketici ve müteahhitlerin bu imkandan faydalanabilmek için satış yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl içerisinde bu davayı açmaları gerekiyor.

Ayrıntılı bilgi ve gerekli işlemlerin yürütülmesi için lütfen irtibata geçin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir